Näin Airbnb suojelee majoittajia

Tutustu Airbnb:n sisäänrakennettuihin suojakeinoihin.
Kirjoittanut Airbnb 4. helmik. 2020
Lukemiseen kuluu 3 min
Päivitetty 1. toukok. 2024

Kohokohdat

  • AirCover majoittajille ja muut suojakeinot auttavat majoittamaan luottavaisin mielin.

  • Yhteisötuki on saatavilla 62 kielellä.

Sinulla saattaa olla kysymyksiä siitä, miten suojelet kohdettasi ja omaisuuttasi vieraiden majoittuessa siellä. Vaikka vahinkoihin ja turvallisuuteen liittyvät tilanteet ovat erittäin harvinaisia, Airbnb tarjoaa monia suojakeinoja majoittajille ja vieraille.

Profiilit ja arvostelut

Airbnb auttaa sinua tutustumaan vieraisiin. Jos käytät pikavarausta, voit lisätä asetuksiin vieraita koskevia varausvaatimuksia, jotka ovat tiukemmat kuin kaikkia vieraita koskevat varausvaatimukset. Jos pidät enemmän manuaalisista varauspyynnöistä, voit myös ennen varauksen hyväksymistä tutustua vieraiden profiileihin ja lukea majoittajien jättämiä arvosteluja heidän aiemmilta matkoiltaan.

Majoittajat ja vieraat voivat arvostella toisensa vasta, kun varaus on päättynyt. Näin voit olla varma, että lukemasi palaute perustuu todellisiin kokemuksiin. Voit myös Airbnb:n suojatun viestintätyökalun avulla esittää kysymyksiä ja asettaa odotuksia milloin tahansa ennen vieraan majoittumista.

AirCover majoittajille

AirCover majoittajille on perusteellinen suojaus kaikille Airbnb-majoittajille. Se tarjoaa jo ennen majoittumista suojakeinoja, joiden avulla voidaan varmistaa vieraiden henkilöllisyys ja näin tietää, että he ovat keitä kertovat olevansa. Varausten seulontateknologia auttaa myös vähentämään häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen riskiä.

AirCover majoittajille sisältää 1 miljoonan USD:n majoittajan vastuuvakuutuksen ja 3 miljoonan USD:n majoittajan vahinkoturvan, joka kattaa taiteen, arvoesineet, pysäköidyt autot, veneet ja muut ajoneuvot ja paljon muuta.

Lisätietoja AirCover majoittajille -ohjelmasta

Pelisäännöt

Vieraiden pelisäännöt ovat joukko pakollisia kriteerejä, joita kaikkien vieraiden täytyy noudattaa. Pelisäännöt edellyttävät, että vieraat kohtelevat kohdettasi kunnioittavasti, noudattavat talosi sääntöjä, ilmoittavat ongelmista viipymättä ja jättävät kohteesi sellaiseen kuntoon, että se ei vaadi kohtuuttoman paljon siivoamista. Jokainen vieras hyväksyy nämä säännöt ennen varaamista.

Tilin turvallisuus

Airbnb suojaa tiliäsi monin tavoin, kuten vaatii ylimääräisen vahvistuksen, jos sisäänkirjautuminen tapahtuu uudelta puhelimelta tai tietokoneelta, ja lähettää tilihälytyksen, kun tilille on tehty muutoksia. Kun käytät Airbnb:tä koko prosessin ajan viestintään, varaamiseen ja maksamiseen, Airbnb:n käytännöt ja suojakeinot suojaavat sinua.

Ympärivuorokautinen tuki

Airbnb:n yhteisötuki auttaa 62 kielellä seuraavissa asioissa:

  • uudelleenvaraaminen
  • hyvitykset
  • sovittelu.

Lue lisää käytännöistämme ja suojakeinoistamme.

Kun nämä suojakeinot ovat käytössä, voit majoittaa luottavaisin mielin. Tutustu AirCover majoittajille -ohjelmaan, niin tiedät tarkemmin, miten Airbnb suojaa majoittajia.

AirCover majoittajille -ohjelmaan sisältyvät majoittajan vahinkoturva, majoittajan vastuuvakuutus ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutus eivät kata Japanissa majoituksia tai elämyksiä tarjoavia majoittajia ja elämysjärjestäjiä eivätkä Airbnb Travel LLC:n kautta toimivia majoittajia ja elämysjärjestäjiä. Japanissa toimivat majoittajat ja elämysjärjestäjät saavat turvaa Japanin majoittajien vakuutusturvasta ja Japanin elämysjärjestäjien vakuutusturvasta. Manner-Kiinassa majoituksia tai elämyksiä tarjoaviin majoittajiin ja elämysjärjestäjiin sovelletaan Kiinan majoittajien ja elämysjärjestäjien vakuutusturvaa. Huomaathan, että kaikki kattavuutta koskevat rajoitukset on esitetty Yhdysvaltain dollareissa.

Majoittajan vastuuvakuutuksen ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutuksen myöntävät kolmannen osapuolen vakuutuksenantajat. Jos toimit majoittajana tai elämysjärjestäjänä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Zurich Insurance Company Ltd vastaa majoittajan vastuuvakuutuksesta ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutuksesta. Nämä vakuutukset järjestää ja toteuttaa ilman lisäkustannuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville majoittajille ja elämysjärjestäjille Airbnb UK Services Limited, joka on Aon UK Limitedin nimetty edustaja ja jonka toimintaa Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviranomainen (FCA, Financial Conduct Authority) valvoo. Aonin FCA-rekisteröintinumero on 310451. Rekisterinumeron voi tarkistaa Financial Services Register -rekisteristä tai soittamalla FCA:lle numeroon 0800  111 6768. AirCover majoittajille -ohjelman majoittajan vastuuvakuutusta ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutusta säätelee rahoitustarkastusviranomainen (Financial Conduct Authority). Muut tuotteet ja palvelut eivät ole Airbnb UK Services Limitedin tarjoamia säänneltyjä tuotteita. FPAFF405LC

Majoittajan vahinkoturva ei ole vakuutus eikä liity majoittajan vastuuvakuutukseen. Majoittajan vahinkoturvan mukaisesti saat korvauksen tietyistä vieraiden kohteellesi ja tavaroillesi aiheuttamista vahingoista, jos vieras ei korvaa kyseisiä vahinkoja. Washingtonin osavaltiossa sijaitsevien kohteiden osalta majoittajan vahinkoturvan mukaisista Airbnb:n sopimusvelvoitteista vastaa Airbnb:n hankkima vakuutus. Näitä majoittajan vahinkoturvan ehtoja sovelletaan majoittajiin, joiden asuin- tai sijoittautumismaa on Australian ulkopuolella. Jos majoittajan asuin- tai sijoittautumismaa on Australiassa, majoittajan vahinkoturvaan sovelletaan Australialaisten käyttäjien majoittajan vahinkoturvan käyttöehtoja.

Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

Kohokohdat

  • AirCover majoittajille ja muut suojakeinot auttavat majoittamaan luottavaisin mielin.

  • Yhteisötuki on saatavilla 62 kielellä.

Airbnb
4. helmik. 2020
Oliko tämä hyödyllistä?